فرشته ها که به من پناه می آورند من سخت گیر تر می شوم آنها بلهایشان را با نت های پیانوی من پاک می کنند و من مدام به آنها یادآوری میکنم که اینجا جای هرزه گی های آنها نیست همان آسمان برای آنها جای مناسب تری ست ...

فرشته ها که به من پناه می آورند من زنگوله هایی به گردن آنها می آویزم تا بدانم کجا هستند و کجا نیستند آخر به نظر من آنها زمینی ها را خوب نمی شناسند و از همه مهم تر نقشه ی زمین را ...

شیطان که می آید بدون در زدن راه را بلد است مستقیم می رود پشت آن دیوار که تو را تکه تکه کردم تو را در گونی اش میاندازد و جسدت را بیرون میبرد و حتی انعامی هم نمیخواهد او عاشق گوشت آدمهای نمک به حرام است

تو ...

/ 0 نظر / 12 بازدید