او ... (تو ...)

او افکارش مستطیلی
زاویه دار
تیز
گوشه های تاریک و محورهای متقاطع دارد
من به او می گویم "دومین معجزه"
او عالی است ! عالی تر از رویاهای من
من از او نمیترسم
او گوش میدهد، حرف میزند...

و من آرام آرام خودم را پیدا میکنم
او عالی ست ... عالی ...
او سخت است و مهربان ...
او همه چیز را میفهمد
میفهمد... میفهمد... میفهمد...
حتی میفهمد که چرا گاهی س ی گ ا ر می کشم ...

او آرام است و منطقی!

تو ...

"و اینگونه ست که به خودم افتخار میکنم " 

/ 0 نظر / 3 بازدید