از من چقدر شبیه تو زاده می شود

در کشوری توسعه نیافته (بالا رفتن از دیوار مردم با اجازه همسایه رو به رویی) حق کپی رایت آزاد است مهم ترویج فرهنگ و اندیشه است

» ۱۳٩۳/٢/۱۸ :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» ۱۳٩۳/۱/۱۱ :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» ۱۳٩٢/٧/۱٤ :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» میلادم .... :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» ۱۳٩٢/٦/۸ :: ۱۳٩٢/٦/۸
» ۱۳٩٢/٦/۸ :: ۱۳٩٢/٦/۸
» ۱۳٩٢/٦/٦ :: ۱۳٩٢/٦/٦
» ۱۳٩٢/٦/٦ :: ۱۳٩٢/٦/٦
» ۱۳٩٢/٦/٦ :: ۱۳٩٢/٦/٦
» ۱۳٩٢/٥/۱٩ :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» ۱۳٩٢/٥/۱٩ :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» ۱۳٩٢/٥/٤ :: ۱۳٩٢/٥/٤
» ۱۳٩٢/٥/٤ :: ۱۳٩٢/٥/٤
» ۱۳٩٢/٤/٢٦ :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» ۱۳٩٢/٤/٢٦ :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» ۱۳٩٢/٤/۱٩ :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» ۱۳٩٢/٤/٩ :: ۱۳٩٢/٤/٩
» ۱۳٩٢/٤/٧ :: ۱۳٩٢/٤/٧
» ۱۳٩٢/٤/٧ :: ۱۳٩٢/٤/٧
» ۱۳٩٢/٤/٧ :: ۱۳٩٢/٤/٧
» ۱۳٩٢/۳/٢٦ :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» ۱۳٩٢/۳/٢٦ :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» ۱۳٩٢/۳/۱٧ :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» ۱۳٩٢/۳/۱٧ :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» ۱۳٩٢/۳/۳ :: ۱۳٩٢/۳/۳
» ۱۳٩٢/۳/۱ :: ۱۳٩٢/۳/۱
» ۱۳٩٢/۳/۱ :: ۱۳٩٢/۳/۱
» ۱۳٩٢/۳/۱ :: ۱۳٩٢/۳/۱
» ۱۳٩٢/۳/۱ :: ۱۳٩٢/۳/۱
» یه بهانه ی بچه گانه :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» ۱۳٩٢/٢/٢٠ :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» ۱۳٩٢/٢/٢٠ :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» ۱۳٩٢/٢/۱٥ :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» 27 :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» تنها دلنگران عاشق :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» ۱۳٩٢/٢/۱ :: ۱۳٩٢/٢/۱
» ۱۳٩٢/٢/۱ :: ۱۳٩٢/٢/۱
» ۱۳٩٢/٢/۱ :: ۱۳٩٢/٢/۱
» ۱۳٩٢/٢/۱ :: ۱۳٩٢/٢/۱
» ۱۳٩٢/۱/۳٠ :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» تلاقی عاشقانه ی یک نگاه یک سکوت یک هراس شاید ... :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» خزان :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» قناعت به مرهم :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» آخرین بیت از غزل زندگی :: ۱۳٩٢/۱/۱۱
» نفس عشق :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» ۱۳٩۱/۱٢/٤ :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» ۱۳٩۱/۱۱/٦ :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» ۱۳٩۱/۱۱/٦ :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» ۱۳٩۱/۱۱/٦ :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» او ... (تو ...) :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» ۱۳٩۱/۱۱/۳ :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٢ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» مادر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٤ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» ۱۳٩۱/۱٠/۱ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» ۱۳٩۱/۱٠/۱ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» ۱۳٩۱/۱٠/۱ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» برای تو .... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» نقاشی :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» ۱۳٩۱/٩/۱٠ :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» ۱۳٩۱/٩/۱٠ :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» ۱۳٩۱/٩/۱٠ :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» ۱۳٩۱/٩/۱٠ :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱
» ۱۳٩۱/٧/۱ :: ۱۳٩۱/٧/۱
» ۱۳٩۱/٧/۱ :: ۱۳٩۱/٧/۱
» ۱۳٩۱/٦/٢۱ :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» تولد :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» رد پای احساس :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» زاویه زیستن :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» حقیقی تر از نفس :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» حقیقی تر از نفس :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» قناعت به مرهم :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» ادامه مستی :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» تو در نگاه من ! :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» جسارت :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» لب تشنه :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» تو .... و .... :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» گناه نام مقدس من است !! :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» نفس عشق :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» ۱۳٩۱/۱/۱۸ :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» حرفی برای گفتن نیست...!!! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» هیشکی مثل تــــــــــو نبود! :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» ۱۳٩٠/٩/۱٩ :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» سرکشی :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» ... :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» همای سعادت :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» می گویم ! :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» مرد من :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» انتظار :: ۱۳٩٠/٩/٩
» صبح برفی :: ۱۳٩٠/٩/٩
» دلهره ویرانی :: ۱۳٩٠/٩/٩
» ۱۳٩٠/٩/٩ :: ۱۳٩٠/٩/٩
» مرگ قو :: ۱۳٩٠/٩/٤
» زندگی من ... :: ۱۳٩٠/٩/٤
» خاطره ای که بعدا خاطره می شود ... :: ۱۳٩٠/٩/۳
» .... :: ۱۳٩٠/٩/٢
» حتما بخوان :: ۱۳٩٠/٩/٢
» ........ :: ۱۳٩٠/٩/٢
» .... :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» ۱۳٩٠/۸/٢۸ :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» سروش کیست ؟ :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» یادگاری از سروش همسایه ها :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» ... :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» ... :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» بلور حقیقت :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» ... :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» میراث ما :: ۱۳٩٠/۸/٥
» درد :: ۱۳٩٠/۸/٢
» روز من :: ۱۳٩٠/۸/۱
» م...مثل مادر :: ۱۳٩٠/۸/۱
» ۱۳٩٠/٧/۳٠ :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» یقین :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» تا تجرد :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» با تو ... :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» ...درخشندگی :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» روز میلادم :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» صدای تو :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» بی کرانگی امید :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» بر غفلت کسی بر نخورد ! :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» غوغای یاد :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» راه امن ! :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» پیغام سکوت :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» پرواز :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» ...!! :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» هوای دل :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» واگویه های دل :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» طعم تو :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» امید :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» من ... تو :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» آهنگ بودن :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» وصل :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» باور کن ! :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» بارانی ام :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» اقرار :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» عاشقانه ... :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» راز عشق :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» همیشه :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» حرفی نیست !! :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» شبی بی شائبه :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» دوستت دارم !! :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» اتاقی از جنس من :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» حقیقت :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» دل دریایی!! :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» ... :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» ذهنم آبستن پاییز است :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» ارتفاع حقیقت :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» تو را با تو به انتظار نشسته ام :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» ... :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» تفاخرات جاهلی ... :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» تفسیر تفصیرها :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» تا...تو...شدن :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» دوش :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» قصد, فصد :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» بخند به من :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» صبوری عشق را تقدیس میکنم :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» در سکوت ... :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» شفاف :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» رها :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» فراسوی خواستن :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» تفسیر تقصیرها :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» آخرین بیت از زیباترین غزل زندگی :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» امشب ماه, ذهن آبستنم را مخدوش کرده است :: ۱۳٩٠/٧/٩
» عشق , جنبش پنهان دلم را لگد میکند ! :: ۱۳٩٠/٧/٩
» دلم هوای کسی را کرده است ! :: ۱۳٩٠/٧/٩
» نه همیشه...!! :: ۱۳٩٠/٧/٩
» تهیدست تر از آنم که از دست دادنی ویرانم کند :: ۱۳٩٠/٧/٩
» رهایم کن از دریغ...!! :: ۱۳٩٠/٧/٩
» چه شب خرفتی بود دیشب... :: ۱۳٩٠/٧/٩
» چه برزخ بی پایانی ست...!! :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ازمن مخواه...که نخواهم :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» خودم :: ۱۳٩٠/٧/٩
» شایدا :: ۱۳٩٠/٧/٩
» مادر :: ۱۳٩٠/٧/٩
» .... :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ؟؟!! :: ۱۳٩٠/٧/٩
» مستی و راستی :: ۱۳٩٠/٧/٩
» رویای دروغین :: ۱۳٩٠/٧/٩
» زیبایی :: ۱۳٩٠/٧/٩
» نگاه کن :: ۱۳٩٠/٧/٩
» چه جای خالی بی پایانی :: ۱۳٩٠/٧/٩
» هراس :: ۱۳٩٠/٧/٩
» غزل تنهایی :: ۱۳٩٠/٧/٩
» دیگر مهار مستیم ممکن نیست!! :: ۱۳٩٠/٧/٩
» پیمان :: ۱۳٩٠/٧/٩
» وسوسه :: ۱۳٩٠/٧/٩
» بیداری :: ۱۳٩٠/٧/٩
» روز من :: ۱۳٩٠/٧/٩
» یاد آن ایام مشتاقی به خیر :: ۱۳٩٠/٧/٩
» خانه ای از جنس تو :: ۱۳٩٠/٧/٩
» بازرگان :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» یه سوال! :: ۱۳٩٠/٧/٩
» باران :: ۱۳٩٠/٧/٩
» دریچه نگاه :: ۱۳٩٠/٧/٩
» دستواژه :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ........ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» پنجه های شب :: ۱۳٩٠/٧/٩
» شاید.... :: ۱۳٩٠/٧/٩
» خیانت :: ۱۳٩٠/٧/٩
» .... :: ۱۳٩٠/٧/٩
» عروسک :: ۱۳٩٠/٧/٩
» خارج از قاعده :: ۱۳٩٠/٧/٩
» شفاف :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ابری شده ام :: ۱۳٩٠/٧/٩
» عطر تو :: ۱۳٩٠/٧/٩
» میلاد من :: ۱۳٩٠/٧/٩
» اگر....... :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ذهنی تر........ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» چشم باز کن :: ۱۳٩٠/٧/٩
» @!#$ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ........27 :: ۱۳٩٠/٧/٩
» م ا :: ۱۳٩٠/٧/٩
» همه چیز کم است :: ۱۳٩٠/٧/۸
» کنار بوی تو خواب رفته پاهایم :: ۱۳٩٠/٧/۸
» حضور غایب :: ۱۳٩٠/٧/۸
» تدبیر :: ۱۳٩٠/٧/۸
» .... :: ۱۳٩٠/٧/۸
» یآس :: ۱۳٩٠/٧/۸
» !! :: ۱۳٩٠/٧/۸
» وهم :: ۱۳٩٠/٧/۸
» خسته ام :: ۱۳٩٠/٧/٥
» تلافی عاشقانه یک نگاه یک سکوت یک هراس شاید... :: ۱۳٩٠/٧/٥
» یقین :: ۱۳٩٠/٧/٥
» جام شوکران :: ۱۳٩٠/٧/٥
» توجه :: ۱۳٩٠/٧/٥
» میخواهم... :: ۱۳٩٠/٧/٥
» ... :: ۱۳٩٠/٧/٥
» !! :: ۱۳٩٠/٧/٥
» خزان :: ۱۳٩٠/٧/٥
» شهر من :: ۱۳٩٠/٧/٥
» مثنوی مجاب :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» بودن :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» راز گل سرخ :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» تاوان...!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» نیمه ی من ...!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» شاهزاده ی رویاهای من ...!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» تولد باران :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» شبانه های من !! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» اوج خیال :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» آتش پنهان :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» عطش عشق :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» بی تردید :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» مرا بخواه...ساده!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» هذیان عشق :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» رویشی دوباره :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» صدای من :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» خاطرات کودکی :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» مرا چه می شود...!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» تمام من...!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» خارج از قاعده...!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» خارج از قاعده...!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» اشتیاق :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» بیاد تو :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» جنون :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» بیچاره دل :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» وسوسه :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» سفر :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» حماقت :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» ناجی من :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» تمنا...!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» نشانه ای از عشق :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» فال گیر :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» حیات عشق :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» آرزو :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» کوزه گر من...!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» او می آید...!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» امید واهی...!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» تردید :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» از کدام سوی ؟؟ :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» سرزمین من :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» برتارم...پودی...زن...!!! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» راز :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» خوشبختی شاید بغضی باشد :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» بی تاب :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» بانک زمان :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» خلوت :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» حقیقت را دریاب بهترینم :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» بازنده :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» انتظار :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» راز عشق :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» باور :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» اشتباه :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» درابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود... :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» رقص آتش :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» ره آورد :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» تو و شب :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» خانه تنهایی دل :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» تو را می خواهم :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» اندیشه ی پرواز :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» می خواهم بدانی :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» رویای شبانه :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» عاشق شدن در دی ماه و مردن به وقت......!! :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» دلتنگم :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» عروس رویاها :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» صداهای دروغین :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» حقیقت تلخ :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» نوازشگر :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» زنان در تاریخ :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» تنها بخواه :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» رهایی :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» بهار :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» فراموشی :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» افسوس :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» تولدت مبارک :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» وصف عشق :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» با تو :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» اتفاق ساده :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» راز ستاره سپید :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» معشوق من :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» گریز :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» امید :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» حسرت :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» شانس دوباره زندگی :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» من کیستم ؟؟ :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٠/٦/٢٧